Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Mając na uwadze, że z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane „RODO”, EBB
Nieruchomości sp. z o.o. z siedzib ą w Pruszkowie, działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO,
informuje, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest EBB Nieruchomości sp.
z o.o. z siedzibą w Pruszkowie (05-800) przy ul. Grafitowej 4, lok. U01, której dokumentacja rejestrowa
przechowywana jest w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, pod numerem KRS 0 000210723, posiadającą kapitał zakładowy w
wysokości: 662.000 zł, posiadającą NIP 5222734082, REGON 015737588.
2) Z Administratorem można si ę kontaktować pisemnie, za pomoc ą poczty tradycyjnej na
adres: Grafitowa 4, lok. U01, 05-800 Pruszków lub mailowo na adres:rodo@ebb.pl.
3) Do czasu przystąpienia do zawarcia umowy rezerwacyjne j, umowy deweloperskiej lub innej o
podobnym znaczeniu, Państwa dane osobowe s ą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f
RODO.
4) Przetwarzanie Państwa danych osobowych na podstawi e art. 6 ust. 1 lit. a RODO następuje na
podstawie wyrażonej przez Państwa zgody i jedynie w celu w tej zgodzie określonym. Przetwarzanie
Państwa danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez EBB Nieruchomości sp. z o.o. w związku z prowadzoną działalnością
gospodarczą, polegających na wykonaniu obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w
szczególności podatkowych, rachunkowych, archiwizacyjnych, ustaleniu, dochodzeniu lub obronie
przed roszczeniami kierowany mi przez EBB Nieruchomości sp. z o.o. lub w stosunku do EBB
Nieruchomości sp. z o.o.
5) Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione kontrahentom EBB Nieruchomo ści sp. z o.o. w
zakresie realizacji celów o których mowa powyżej, w szczególności podmiotom świadczącym us ługi:
bankowe, księgowe, informatyczne, prawne, ubezpieczeniowe, w tym także w zakresie likwidacji szkód.
W celu zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych EBB Nieruchomości
sp. z o.o. informuje ponadto, że:
1) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez EBB Nieruchomości sp. z o.o. przez okres
udzielonej zgody, a w przypadku jej cofnięcia – do czasu cofnięcia.
2) Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Państwa
dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
3) Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
4) Podane przez Państwa dane osobowe wskazane w treści łączącej nas umowy by ły dobrowolne,
jednakże jednocześnie stanowiły wymóg dla tej umowy, w celu prawidłowego jej wykonywania.
5) W zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób
zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
6) Z uwagi na fakt, że komunikacja pomiędzy Administratorem a osobą, której dane osobowe dotycz ą
może odbywać się w formie elektronicznej, tj. poprzez system y poczty elektronicznej, Administrator nie
ma wiedzy co do umiejscowienia serwerów podmiotów dostarczających te us ługi, wobec czego
Administrator niniejszym informuje o zamiarze przekazania tych danych osobowych do państwa
trzeciego w sytuacji, gdyby serwer tych dostawców znajdował się poza terytorium Unii Europejskiej.
Administrator informuje także, że takie przekazanie we wskazanych powyżej wypadkach jest niezbędne
do prawidłowej realizacji wyżej wskazanych celów.
Z poważaniem,
Zarząd EBB Nieruchomości sp. z o.o.

Ta witryna jest chroniona przez reCAPTCHA zgodnie z treścią Polityki prywatności i Warunkami usługi Google.